Przesuwne drzwi chłodnicze

Cel

Ch?odzone drzwi przesuwne s? przeznaczone do stosowania w komorach ch?odniczych i magazynach o temperaturze do –40 ° C, a tak?e w pomieszczeniach przemys?owych o podwy?szonych wymaganiach dotycz?cych szczelno?ci, czysto?ci i odporno?ci na wilgo?.

Opcje wydajno?ci

Do miejsca przeznaczenia

   

 • dla kom?r ch?odniczych o temperaturze do –5 ° С , o grubo?ci 50 mm
 •  

 • dla kom?r niskotemperaturowych o temperaturze do –40 ° C , o grubo?ci 120 mm

Wed?ug konfiguracji

   

 • left
 •  

 • right

Zgodnie z materia?em p??tna

   

 • standardowy panel wielowarstwowy
 •  

 • p?yta warstwowa ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)

Maksymalne wymiary: 3000 x 3000 mm.

Konstrukcja

Przy budowie drzwi przesuwnych z ch?odzeniem, u?ywane s? akcesoria, kt?re dzia?aj? zgodnie z systemem „BEZ FRYTOWANIA, BEZ MASY” , kt?ry nie ma analog?w na ?wiecie:

   

 • przy otwieraniu DRZWI RISE o 20 mm i p??tno jest naciskane z pod?ogi i ramki
 •  

 • wysi?ek na uchwycie RAZEM 10 kg , nawet dziecko mo?e obs?ugiwa?
 •  

 • BEZ FRICTACJI szczeliwo na pod?odze i ramie, jak w konwencjonalnych drzwiach ch?odniczych ze spiralnymi zadaszeniami
 •  

 • mo?liwo?? instalowania drzwi nawet na NIE R?WNEJ POD?OGI
Materia?y

P??tno drzwi ch?odni z p?yty warstwowej z pianki poliuretanowej ma warstw? izolacyjn? o grubo?ci 50 mm lub 120 mm. O?cie?nica i p??tno s? wykonane z anodyzowanego aluminium i wysokiej jako?ci profili poliamidowych .

Security

Zgodnie z europejskimi wymogami bezpiecze?stwa, drzwi przesuwne z ch?odzeniem mog? mie? opcjonalny system bezpiecze?stwa „cz?owiek w celi”. Zamek wyposa?ony jest w urz?dzenie umo?liwiaj?ce swobodne otwieranie drzwi od wewn?trz, gdy osoba przypadkowo zamknie si? w komorze.

Anti-freezing

Drzwi przesuwne do kom?r ch?odniczych o niskiej temperaturze maj? ogrzewanie elektryczne na obwodzie ramy i w dolnej cz??ci p??tna, co zapobiega zamarzaniu szczeliwa.

POBIERZ BROSZUR? (pdf)

Wysoka szczelno?? i izolacja cieplna
Wysoka szczelno?? i izolacja cieplna

Osi?gni?te dzi?ki unikalnej konstrukcji uszczelnienia

Solidne p??tno i wytrzyma?y sprz?t
Solidne p??tno i wytrzyma?y sprz?t

W konstrukcji drzwi zastosowano odporne materia?y.

Ukryte profile i uszczelki ??cznik?w
Ukryte profile i uszczelki ??cznik?w

Zapi?cie jest zamkni?te nak?adkami.

Uproszczona instalacja i naprawa
Uproszczona instalacja i naprawa

Konstrukcja nie ma kabla do ogrzewania bramy. Specjalna konstrukcja profilu umo?liwia monta? drzwi na dowolnej powierzchni.

Anodowany profil aluminiowy
Anodowany profil aluminiowy

Ma wysokie w?a?ciwo?ci antykorozyjne i ma przyjemn? matow? tekstur?.

?atwa obs?uga
?atwa obs?uga

Zr?wnowa?ony system, kt?ry nie wymaga wysi?k?w przy otwieraniu