Bramy przemysłowe segmentowe

Przypisanie
Przemys?owe bramy segmentowe s? przeznaczone do monta?u w otworach o ograniczonej wolnej przestrzeni. Innymi s?owy, przemys?owe bramy segmentowe s? optymalnym rozwi?zaniem dla gara?y skrzynkowych, pomieszcze? produkcyjnych i magazyn?w, warsztat?w samochodowych, a ponadto mog? by? stosowane w produkcji ?ywno?ci.

Opcje
Wed?ug projektu

   

 • 2-sekcyjny (szeroko?? od 1000 do 2400 mm)
 •  

 • 3-sekcyjny (szeroko?? od 2400 do 3600 mm)
 •  

 • 4-sekcyjny (o szeroko?ci od 3600 do 4750 mm)

Wed?ug konfiguracji

   

 • left
 •  

 • right

Zgodnie z materia?em p??tna

   

 • standardowy panel wielowarstwowy
 •  

 • p?yta warstwowa ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)

Maksymalna wysoko?? drzwi 6000 mm.

Konstrukcja
Bramy segmentowe to prefabrykowana konstrukcja z kilku sekcji. W pozycji otwartej wymiary takich drzwi s? o po?ow? mniejsze ni? drzwi wahad?owych. Aby utrzyma? zawory w pozycji otwartej, dostarczane s? zaciski spr??ynowe.

Szczelno??
Specjalnie zaprojektowane polimerowe uszczelnienie zapewnia ca?kowite uszczelnienie segment?w drzwi mi?dzy sob? i przez kontakt z ram?. Uszczelnienie pod?ogi wykonuje si? dodatkowo za pomoc? uszczelki typu p?atkowego lub szczotkowego.

Materia?y
P?yta drzwiowa z p?yty warstwowej z pianki poliuretanowej ma grubo?? warstwy izolacyjnej 50 mm . Rama drzwi i tkanin wykonana jest z anodowanego profilu aluminiowego.

Wysoka szczelno??
Wysoka szczelno??

Osi?gni?te dzi?ki unikalnej konstrukcji uszczelnienia

Skrzyd?o i akcesoria ze stali nierdzewnej
Skrzyd?o i akcesoria ze stali nierdzewnej

W konstrukcji drzwi stosowane s? tylko materia?y odporne na korozj?.

Izolacja termiczna
Izolacja termiczna

Pianka poliuretanowa s?u?y do izolacji cieplnej bramy.

Minimalne wymiary
Minimalne wymiary

W pozycji otwartej drzwi maj? minimalne wymiary ze wzgl?du na specjaln? kinematyk? sk?adanych sekcji

Anodowany profil aluminiowy
Anodowany profil aluminiowy

Ma wysokie w?a?ciwo?ci antykorozyjne i ma przyjemn? matow? tekstur?.

?atwa obs?uga
?atwa obs?uga

Zr?wnowa?ony system, kt?ry nie wymaga wysi?k?w przy otwieraniu