Nasza firma produkuje drzwi i bramy ch?odnicze z r?cznym sterowaniem.

Oferowane produkty znacznie r??ni? si? od bram innych marek ?ATWA KONTROLA.

U?ywamy oku? pracuj?cych w systemie „BEZ FRYTOWANIA, BEZ MASY”.

Ten najnowszy system, kt?ry nie ma analog?w na ?wiecie, ogranicza do minimum prace nad przezwyci??eniem si? tarcia na uszczelkach i prace nad pionowym ruchem mas skrzyd?a.

Tak wi?c nasze produkty z r?cznym, ale najbardziej lekkim otwarciem.

Nasze bramy s? bardzo ?atwe w monta?u, poniewa? wszystkie g??wne elementy s? montowane i montowane w fabryce.

Nawet je?li na powierzchni drzwi w drzwiach wyst?puj? znaczne wady, gwarantowana jest wydajno?? dolnej uszczelki i funkcjonalno?? otwierania.
Jako?? naszych produkt?w opiera si? na wykorzystaniu komponent?w specjalnie zaprojektowanych dla naszych bram i wyprodukowanych w europejskich przedsi?biorstwach o najwy?szych standardach produkcyjnych i nowoczesnych technologiach, s? to profile aluminiowe SAPA, zag?szczarki KUMI-OY, kanapki BALEX.

Eksperci po?wi?cili 22 lata rozwoju i test?w na stworzenie doskona?ej mechaniki bram. Jeste?my gotowi opracowa? dla Ciebie niestandardowe opcje na podstawie naszych produkt?w, a poniewa? jeste?my wiod?cymi deweloperami, zrobimy to kompetentnie i szybko.

Jako zesp?? masz pewno??, ?e kupujesz nasze produkty. Czas produkcji od nas – od jednego dnia. Cz??ci i naprawy – natychmiast.

Drzwi ch?odnicze InTech s? idealnym rozwi?zaniem do produkcji ?ywno?ci, sklep?w, supermarket?w i hipermarket?w, a tak?e magazyn?w, sklep?w warzywnych i innych pomieszcze? przemys?owych o podwy?szonych wymaganiach dotycz?cych szczelno?ci, czysto?ci i odporno?ci na wilgo?.

Szczeg??y naszych drzwi s? wykonane na precyzyjnych urz?dzeniach z wykorzystaniem nowoczesnych system?w wspomagania projektowania i sterowania, kt?re zapewniaj? wysok? jako?? produkcji i d?ug? ?ywotno?? drzwi ch?odniczych.